Regulamin rezerwacji domków w “Trzęsawisku” oraz zasady pobytu

§1. Przedmiot regulaminu

 • Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, dokonania rezerwacji, zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt w domkach w „Trzęsawisku”
 • Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu
 • Regulamin jest dostępny na stronie ⦁ www.trzesawisko.pl oraz w każdym domku.

§2. Doba hotelowa

 • Domki wynajmowane są na doby. Doba zaczyna się od godziny 16:00 i trwa do godziny 10:00 następnego dnia.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić telefonicznie do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin pobytu. Życzenie Gościa dotyczące przedłużenia pobytu zostanie uwzględnione w miarę dostępności domków.
 • Niedokonanie przez Gościa wymeldowania do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin pobytu, jest traktowane jako przedłużenie pobytu na kolejną dobę. Opłata za kolejną dobę pobytu zostanie naliczona według obowiązującej ceny za pobyt w danym dniu.
 • Trzęsawisko zastrzega sobie prawo wejścia do domku, gdy Gość nie wymeldował się do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin pobytu lub wyjechał i nie ma z nim kontaktu. Rzeczy Gościa zostaną spakowane i będą przechowywane do momentu przyjazdu Gościa
 • Domek jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe Gościa

§3. Zameldowanie

 • Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzenie rezerwacji, podpisanie karty meldunkowej, gdzie Gość potwierdza odbiór klucza oraz uiszczenie pełnej opłaty za pobyt.
 • TRZĘSAWISKO zastrzega możliwość nie wydania kluczy osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowującej się agresywnie przez co stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla osób i mienia.
 • TRZĘSAWISKO może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszał postanowienia niniejszego Regulaminu
 • Gość nie może udostępniać pokoju osobom trzecim nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

§4. Cisza nocna

 • W TRZĘSAWISKU obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. Zachowanie Gościa poza godzinami ciszy nocnej także nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości

§5. Płatności

 • Jednostką płatniczą jest złoty (PLN).
 • Rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając na podane konto w ciągu 3 dni kwotę zadatku w wysokości 30% całego pobytu. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
 • Koszt pobytu obejmuje: zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia domku, basenu i jacuzzi (w sezonie), sauny, leżaków, elementów wypoczynkowych znajdujących się na zewnątrz obiektu. Poza sezonem tj. poza 24.06-15.09 do ceny pobytu doliczana jest także energia elektryczna. Prąd w kwocie 0,60 zł / kWh rozliczany jest w dniu wyjazdu według odczytu z licznika.
 • Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką lub dokonuje płatności kartą w dniu przyjazdu przy przekazaniu kluczy, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela domku, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu. Dodatkowo na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500 PLN płatna przy przekazaniu kluczy i zwracana przy wymeldowaniu i stwierdzenia braku szkód.
 • W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Podając dane karty kredytowej Gość wyraża zgodę na obciążenie jego rachunku do wysokości należności za nabytą usługę
 • Gość wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu. Warunkiem koniecznym do otrzymania faktur VAT jest zwrócenie paragonu fiskalnego.

§6. Odpowiedzialność gości

 • Każdorazowo opuszczając domek Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien i drzwi wejściowych
 • W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 • Przebywanie dzieci i młodzieży do lat 18 w TRZĘSAWISKU jest dozwolone tylko pod opieką osób dorosłych.
 • Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do właściciela ośrodka. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 2 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń do jego stanu.
 • Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienia braków w wyposażeniu lub usunięciu usterek zostały wykonane na jego koszt.
 • W Domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i smażenia ryb pod groźbą kary w wysokości 1000 zł za usługę dezodoryzacji. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domku. Powyższe postanowienie nie dotyczy urządzeń typu ładowarka, zasilacz oraz komputerów. Na terenie TRZĘSAWISKA obowiązuje absolutny zakaz odpalania jakichkolwiek fajerwerków.
 • W przypadku wystąpienia usterek technicznych Wynajmujący proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich właścicielowi domu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz naprawę.
 • Korzystanie z atrakcji tj. basenu, placu zabaw, jacuzzi, możliwe jest tylko po zapoznaniu i przestrzeganiu regulaminu znajdującego się przy w/w atrakcjach.
 • Cena usług świadczonych przez TRZĘSAWISKO nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież mienia w czasie całego pobytu, właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 • TRZĘSAWISKO nie odpowiada za przerwy w dostawie prądu, wody oraz sygnału do urządzeń RTV, spowodowanych działaniem siły wyższej. Na terenie ośrodka TRZĘSAWISKA zabronione jest zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właścicieli oraz zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, właściciele mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 • W przypadku wyrządzenia przez Gościa lub osoby go odwiedzające szkody w lokalu, która spowoduje niemożność czasowego użytkowania, Gość ponosi pełną opłatę za ilość dni wyłączenia z użytkowania zgodną z cennikiem i pokrywa koszt powstałej szkody.
 • TRZĘSAWISKO może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która łamie regulamin. Gość naruszający regulamin zobowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu obiektu.
 • Akceptując niniejszy regulamin akceptuję także regulamin basenu, placu zabaw, sauny i jacuzzi.
Czas na odpoczynek

Zarezerwuj termin już dziś!

Zarezerwuj teraz